pyrogothnerd: ota-drew: Ororo Munroe aka Stor…

pyrogothnerd:

ota-drew:

Ororo Munroe aka Storm 
 Cosplayer: Alicia Marie

YESSSS!!!!